Kontrole przeprowadzone w Gminie Kuźnica

Kontrole przeprowadzone w Gminie Kuźnica w latach 2001 - 2013.


Kontrole przeprowadzone w Gminie Kuźnica

(kontrole zewnętrzne)

2001 rok

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Spraw Społecznych - skontrolował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy (kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej). Czas trwania czynności kontrolnych: 14 - 20 lutego 2001 roku.

2002 rok

 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku - skontrolowała Urząd Gminy Kuźnica (kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Kuźnica). Czas trwania czynności kontrolnych: 26 maja - 12 lipca 2002 roku.

 2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Prawny i Nadzoru - skontrolował Urząd Gminy Kuźnica (kontrola organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu oraz organów gminy w latach 2001 - 2002). Czas trwania czynności kontrolnych: 20 - 21 sierpnia 2002 roku.

2003 rok

 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku - skontrolowała Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy (kontrola problemowa gospodarki finansowej). Czas trwania czynności kontrolnych: 23 kwietnia - 2 czerwca 2003 roku.

 2. Archiwum Państwowe w Białymstoku - skontrolowało Urząd Gminy Kuźnica (kontrola funkcjonowania archiwum zakładowego). Czas trwania czynności kontrolnych: 26 czerwca 2003 roku.

 3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji - skontrolował Urząd Gminy Kuźnica (kontrola dotycząca prowadzenia rejestracji przedpoborowych). Czas trwania czynności kontrolnych: 6 października 2003 roku.

 4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Polityki Społecznej - skontrolował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy (kontrola realizacji zadań zleconych gminie). Czas trwania czynności kontrolnych: 8 - 9 października 2003 roku.

2004 rok

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Polityki Społecznej - skontrolował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy (kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń w zakresie pomocy społecznej). Czas trwania czynności kontrolnych: 10 listopada 2004 roku.

2005 rok

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - skontrolował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy (kontrola gospodarki wodno - ściekowej i wysypiska odpadów komunalnych). Czas trwania czynności kontrolnych: 13 kwietnia 2005 roku.

 2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Spraw Obywatelskich - skontrolował Urząd Stanu Cywilnego w Kuźnicy (kontrola realizacji zadań przez Kierownika USC w zakresie Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego). Czas trwania czynności kontrolnych: 5 sierpnia 2005 roku.

 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku - skontrolowała Urząd Gminy Kuźnica (kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy). Czas trwania czynności kontrolnych: 1 lipca - 16 sierpnia 2005 roku.

2006 rok

 1. Archiwum Państwowe w Białymstoku - skontrolowało Urząd Stanu Cywilnego w Kuźnicy (kontrola archiwum USC - stosowanie normatywów kancelaryjno - archiwalnych, prowadzenie ewidencji dokumentacji). Czas trwania czynności kontrolnych: 7 kwietnia 2006 roku.

 2. Archiwum Państwowe w Białymstoku - skontrolowało Urząd Gminy Kuźnica (kontrola archiwum zakładowego - prowadzenie dokumentacji i stosowania normatywów kancelaryjno - archiwalnych). Czas trwania czynności kontrolnych: 26 września 2006 roku.

 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku - skontrolował Urząd Gminy Kuźnica (kontrola okresowa). Czas trwania czynności kontrolnych: 9 - 24 października 2006 roku.

 4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Zarządzania Kryzysowego - skontrolował Urząd Gminy Kuźnica (kontrola problemowa - ewidencja, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa). Czas trwania czynności kontrolnych: 26 października 2006 roku.

2007 rok

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Nadzoru i Kontroli - skontrolował Urząd Gminy Kuźnica (kontrola doraźna - realizacja przepisów prawa w zakresie składania oświadczeń majątkowych w związku z rozpoczęciem kadencji 2006 - 2010). Czas trwania czynności kontrolnych: 15 lutego 2007 roku.

 2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Wydział Polityki Społecznej - skontrolował Urząd Gminy Kuźnica (kontrola problemowa - spełnianie przez Gminę Kuźnica bezpośredniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy). Czas trwania czynności kontrolnych: 23 maja 2007 roku.

(kontrole wewnętrzne)

2007 rok

 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kuźnica - skontrolowała Pana Antoniego Paciorko - wykonawcę wodociągu „Klimówka” (kontrola kompleksowa wodociągu „Klimówka”). Czas trwania czynności kontrolnych: 18 stycznia 2007 roku.

 2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kuźnica - skontrolowała Bibliotekę Publiczną Gminy Kuźnica (kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na zakup książek do biblioteki w 2006 roku). Czas trwania czynności kontrolnych: 2 kwietnia 2007 roku.

 3. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kuźnica - skontrolowała Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy (kontrola wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Czas trwania czynności kontrolnych: 13 czerwca 2007 roku.

 4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Kultury, Oświaty i Spraw Publicznych - skontrolowała Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy (kontrola wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu GOKiS w Kuźnicy) oraz szkoły na terenie gminy Kuźnica (kontrola zabezpieczenia i sposobu wykorzystania sal komputerowych w szkołach na terenie gminy Kuźnica). Czas trwania czynności kontrolnych: 14 czerwca 2007 roku.

Lista stron