Informacja

Zakończono wykonywanie prac związanych z zamknięciem i rekultywacją „Składowiska odpadów komunalnych w Cimaniach, gmina Kuźnica”. Odbioru zadania realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-031/10-00 z dnia 17 styczeń 2011 roku o dofinansowanie Projektu Nr WND-RPPD.05.02.00-20-031/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska dokonano dnia 29 maja 2013 roku.

Lista stron